typ Schwarzwald - Bavorsko, stroj vyroben�� ve V��dni