n��st��nn�� 2 z��va��ov�� hodiny, foliov��, p��vodn�� stav